dostawa miału węglowego sezon grzewczy 2012/2013


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3279443 , fax. 034 3669934
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
  ul. Mickiewicza 7 7
  42-242 Rędziny, woj. śląskie
  tel. 034 3279443, fax. 034 3669934
  REGON: 00275654100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.redziny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa miału węglowego sezon grzewczy 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa miału węglowego o parametrach nie gorszych niż : wartość opałowa minimum 23000 kJ/kg , zawartość popiołu do 15% , zawartość siarki mniej niż 0,6% , wilgotność do 12% , maksymalna wielkość ziarna 10 mm , klasa wg PN-82/G-97003 : / 23/15/06 /. Przewidywana ilość miału od 900 ton do 1300 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.redziny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf