Dostawa materiałów loco budowa na wykonanie białego osprzętu dla wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku administracyjnym nr 3 dla potrzeb Zakładu Karnego w Porębie


Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 35 247 , fax. 17 85 07 864
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 35 247, fax. 17 85 07 864
  REGON: 18065160500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbcarpatia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów loco budowa na wykonanie białego osprzętu dla wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w budynku administracyjnym nr 3 dla potrzeb Zakładu Karnego w Porębie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( wraz z rozładunkiem) materiałów loco budowa na wykonanie białego osprzętu dla wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej ( umywalki, miski ustępowe itp.) i wodociągowej ( baterie umywalkowe, zlewozmywakowe) w budynku administracyjnym nr 3 dla potrzeb Zakładu Karnego w Porębie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 444110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf