Dostawa materiałów elektrycznych.


Jednostka Wojskowa 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów elektrycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D do SIWZ - formularz cenowy. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 4 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa materiałów elektrycznych dla służby Infrastruktura Ogólna - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A do SIWZ, Zadanie nr 2 - Dostawa materiałów elektrycznych dla służby Infrastruktura Lotniskowa - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do SIWZ. Zadanie nr 3 - Dostawa materiałów elektrycznych dla służby ZLT - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C do SIWZ. Zadanie nr 4 - Dostawa materiałów elektrycznych dla służby Wychowawczej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D do SIWZ. 3.Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 310000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33bltr.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf