Dostawa leków onkologicznych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu


Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II 10
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6773333 , fax. 084 6386669
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6773333, fax. 084 6386669
  REGON: 00605013400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków onkologicznych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Leki onkologiczne - 10 zadań asortymentowych Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z aktualnym na dzień składania ofert katalogiem leków refundowanych stosowanym w chemioterapii stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia lub aktualnym na dzień składania ofert katalogiem leków refundowanych stosowanych w programach lekowych stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 700,00 złotych (słownie: cztery tysiące siedemset złotych zero groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium w poszczególnych zadaniach wynosi: zadanie 1 - 70,00 złotych, zadanie 2 - 700,00 złotych, zadanie 3 - 250,00 złotych, zadanie 4 - 2 200,00 złotych, zadanie 5 - 430,00 złotych, zadanie 6 - 160,00 złotych, zadanie 7 - 40,00 złotych, zadanie 8 - 350,00 złotych, zadanie 9 - 100,00 złotych, zadanie 10 - 400,00 złotych. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Zamościu Nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 23 sierpnia 2012r. godz. 11oo. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą spowoduje wykluczenie z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf