dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku


Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-721 Raciążek, ul. Przedmiejska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2831000 , fax. 054 2831003
 • Data zamieszczenia: 2015-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
  ul. Przedmiejska 1 1
  87-721 Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2831000, fax. 054 2831003
  REGON: 91086186400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Raciążku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych dla potrzeb SPZLO w Raciążku, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 część I, część II, część III, część IV, część V, część VI do SIWZ. Wielkość zamówienia - zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzlo-raciazek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf