Dostawa jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego


Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, Brudzów 85
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 606 944 514, 607 961 696
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie
  Brudzów 85 85
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 606 944 514, 607 961 696
  REGON: 29239497500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednego fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morawica.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf