DOSTAWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42200 Częstochowa, ul. Bialska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 673 753 , fax. 343 651 756
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  ul. Bialska 104
  42200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 343 673 753, fax. 343 651 756
  REGON: 128105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalparkitka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie, w ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ 3. Ilekroć w niniejszej SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkt, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32552310-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf