Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_


Powiat Łęczyński ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7526400 , fax. 81 7526464
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczyński
  Al. Jana Pawła II 95A 95A
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 81 7526400, fax. 81 7526464
  REGON: 43101942500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) 2. W ramach zamówienia Wykonawca wdroży System Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Realizując dzieło, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca w szczególności wykona prace obejmujące: 1) ETAP PRZEDWDROŻENIOWY a) Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. b) Przeprowadzenie audytu wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii IT powiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmujący użytkowany obecnie przez Jednostki elektroniczny system obiegu dokumentów - El-Dok c) Pozyskanie informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz na podstawie tych informacji przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji formularzy dla poszczególnych Jednostek 2) ETAP WDROŻENIOWY a) Instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie ESP oddzielnego i niezależnego dla każdej Jednostki b) Integracja ESP z systemem El-Dok c) Dostawa modułu HSM d) Dostawa komercyjnej licencji bazy danych współpracującej z posiadanym systemem El-Dok umożliwiającej instalacje w środowisku wirtualnym. e) Utworzenie elektronicznych formularzy niezbędnych do załatwienia danej sprawy z zakresu administracji publicznej. f) Utworzenie i skonfigurowanie kont użytkowników oraz ustalenie uprawnień użytkowników g) Integracja ESP z systemem ePUAP h) Integracja ESP z systemem Kierowca i Pojazd i) Testy poprawnej integracji systemu ESP i EL-Dok j) Szkolenie wszystkich pracowników Jednostek będących użytkownikami ESP w zakresie szczegółowej obsługi dostarczonego oprogramowania. k) Zapewnienie w okresie wdrożenia dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP oraz śledzenie postępu w pracach wdrożenia. 3) ETAP POWDROŻENIOWY a) Zapewnienie w okresie 5 lat od wdrożenia, dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP b) Zapewnienie konsultacji telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną oraz bezpłatny zdalny serwis przez Internet w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i metodologicznych związanych z użytkowaniem ESP c) Udzielenie 5 letniej gwarancji i opieki autorskiej nad dostarczonym ESP, integracji ESP z systemem El-Dok, bieżące dostosowywanie ESP do aktualnych przepisów prawnych oraz zdalna aktualizację ESP do najnowszych wersji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania zamawiającego w zakresie jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób odpowiadający systemom jakościowym zgodnym z normami dotyczącymi w równym zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży wyrobów i usług informatycznych oraz szkoleń tj: - system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny - system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 lub równoważny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pcprleczna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf