Dostawa i montaż pomp do przepompowni wody w Pęckowie


Gmina Obrzycko ogłasza przetarg

 • Adres: 64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2913065 , fax. 061 2913072
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obrzycko
  ul. Rynek 19 19
  64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2913065, fax. 061 2913072
  REGON: 00053864000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż pomp do przepompowni wody w Pęckowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zespołu hydroforowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 1. Parametry zestawu pomp: - Wydajność: 80÷100 m3/h - Wysokość podnoszenia: 45 m - Ilość pomp: 3÷4 -Przyłącze ssące / tłoczne DN 150 - Rodzaj prądu: 3~400V / 50 Hz -Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna -Szafa sterownicza - Sterowanie przemiennikowe - Zabezpieczenie przed suchobiegiem - Zabezpieczenie zanikowe przed: a) Zanikiem lub obniżeniem napięcia i asymetrią, b) Nadmiernym wzrostem napięcia zasilania c) Zwarciem poziemnym d) Przeciążeniem silnika - W zestawie winna być uwzględniona 1÷2 pomp rezerwowych 2. W skład ceny wchodzi: - Dostawa urządzenia - Dowóz zestawu do miejsca przeznaczenia - Montaż instalacyjny urządzenia do istniejących rur doprowadzających i odprowadzających wodę z przepompowni -Podłączenie przewodów zasilających do szafy sterowniczej - Podłączenie przewodów zasilających pomiędzy pompami a szafą sterowniczą - Podłączenie przewodów sygnałowych z przetwornika ciśnienia i czujnika lustra wody - Rozruch zestawu - Próba szczelności - Szkolenie obsługi i osób odpowiedzialnych - Korygowanie nastaw zestawu - Podłączenie przewodów rurowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 421222208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf