Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu do prezentacji multimedialnej w tym 4 kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem oraz zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie multimedialnej prezentacji zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie dla oddziału o nazwie Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM mieszczącego się przy Placu Sikorskiego 6 w Krakowie.


Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2955621 , fax. 012 2955555
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2955621, fax. 012 2955555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu do prezentacji multimedialnej w tym 4 kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem oraz zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie multimedialnej prezentacji zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie dla oddziału o nazwie Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM mieszczącego się przy Placu Sikorskiego 6 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu do prezentacji multimedialnej w tym 4 kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem oraz zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie multimedialnej prezentacji zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie dla oddziału o nazwie Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM mieszczącego się przy Placu Sikorskiego 6 w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę 4 sztuk nowych kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem, 2) dostawę licencji oprogramowania systemu do zarządzania treścią Digital Signage ScreenBullet Player dla czterech stanowisk, 3) zaprojektowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji multimedialnej zbiorów, 4) zaprojektowanie i wykonanie animowanych wygaszaczy ekranów, 5) wykonanie zdjęć obiektów-eksponatów, 6) tłumaczenie tekstów na język angielski, 7) instalację oraz uruchomienie prezentacji multimedialnej na infokioskach, 8) przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi prezentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf