dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38 , fax. 058 7820124 w. 38
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Grabowo 2 2
  81-265 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 7810120, 7820124 w. 55, 38, fax. 058 7820124 w. 38
  REGON: 00283033200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja samorządowa. Pomoc publiczna.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Gdyni. Dostawy będą realizowane wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdynia. Dostawa jest współfinansowana ze środków dotacji rozwojowej Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo ustali rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz termin i miejsce dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem składanym za pomocą faksu. 3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem - fabrycznie nowe - Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/ toner, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące (jednostki tworzenia obrazu) będą wysokiej jakości oraz zapewnią kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewnią należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 2) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego tonerów lub wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone; 3) Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, Wykonawca zobowiązany będzie do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu; 4) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, gdy jej uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę do żądania przez Zamawiającego naprawy drukarki (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki. Naprawa drukarki wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą poniesie Wykonawca. 5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności; 6) Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na okres 12 miesięcy od dnia dostawy; 7) Materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb, od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy; 6. Dostarczane materiały muszą być zgodne z wymogami norm ISO 9001:2008, 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004. 7. W związku z tym, że w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć się zapotrzebowanie na zamawiane artykuły Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych materiałów eksploatacyjnych i tonerów do drukarek z zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 25% w stosunku do zamawianych ilości. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części. 8. W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 9. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, to jego zakres wskazuje w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mopsgdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf