Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych na terenie gminy Potworów


Wójt Gminy w Potworowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-414 Potworów, ul. Radomska 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0486713040 w. 32 , fax. 048 6713011
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy w Potworowie
  ul. Radomska 2a
  26-414 Potworów, woj. mazowieckie
  tel. 0486713040 w. 32, fax. 048 6713011
  REGON: 00054016200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potworow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych na terenie gminy Potworów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych na terenie gminy Potworów, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potworowie: 1. ogólne artykuły 2. mięso i wędliny 3. pieczywo Publicznej Szkoły Podstawowej w Wirze: 4. ogólne artykuły 5. pieczywo Zakres zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych w ilości wskazanej w formularzu ofertowym wraz z własnym transportem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.potworow.pl

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf