Dostawa 2 000 l benzyny bezołowiowej 95 do urządzenia do dystrybucji benzyny znajdującego się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Sulęcinie


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Emilii Plater 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7550064 , fax. 095 7551437
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Emilii Plater 8 8
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7550064, fax. 095 7551437
  REGON: 21046705000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 000 l benzyny bezołowiowej 95 do urządzenia do dystrybucji benzyny znajdującego się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Sulęcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 000 l benzyny bezołowiowej do urządzenia do dystrybucji benzyny znajdującego się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Sulęcinie przy ul.E.Plater 8 o parametrach opisanych normą PN-EN 228:2005
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.sulecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf