Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Korsaka 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/17


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 011513343
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Korsaka 7 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/37/17
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z doposażeniem w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u. - adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażenie węzła cieplnego - wykonanie instalacji technologicznej z automatyką i instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła cieplnego – budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korsaka 7 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 8 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – dot. doposażenia w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 9 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 10 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dot. doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody - Załącznik Nr 11 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u. – branża budowlana – Załącznik Nr 12 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u.- Załącznik Nr 13 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u.– Technologia i automatyka – Załącznik Nr 14 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna - Załącznik Nr 15 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny na potrzeby c.o. i c.w.u. - branża elektryczna - Załącznik Nr 16 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna - Załącznik Nr 17 do siwz, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnego ogrzewania– Załącznik Nr 4 do siwz, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody– Załącznik Nr 5 do siwz, Przedmiarach – doposażenie w węzeł cieplny: branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna – Załącznik Nr 6 do siwz, Projekcie umowy wraz z załącznikami – załącznik Nr 7 do siwz oraz w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf