dokotwienie ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie


Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 86-014 Kruszyn, ul. Szkolna 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 381 51 06 , fax. 52 381 51 06
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  ul. Szkolna 6 6
  86-014 Kruszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 381 51 06, fax. 52 381 51 06
  REGON: 00115766600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkruszyn.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dokotwienie ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokotwieniu ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie Do opisanego przedmiotu zamówienia załącza się opisy, mapy i rysunki, które stanowią odrębny dokument - dodatek i do SIWZ. Ponadto załącznikiem do SIWZ jest dodatek j - przedmiar , który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac. Umowa na wykonanie zamówienia będzie miała charakter umowy ryczałtowej. Z uwagi na to, że prace wykonywane będą na terenie szkolnym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz prowadzenia prac objętych zamówieniem w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie szkoły. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia lub ograniczenia zakresu umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć wcześniej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości 500,- zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spkruszyn.edupage.org

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf