BZP.271.23.2016 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania nr 02/2016 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem.


Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2020448 , fax. 018 2020448
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2020448, fax. 018 2020448
  REGON: 00065494800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP.271.23.2016 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania nr 02/2016 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.Przedmiot zamówienia :pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania nr 02/2016 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza o oddział przedszkolny wraz z przebudową fragmentu kanalizacji deszczowej oraz dojściami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w Zakopanem przy ul. Harenda 21. 3.1.Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. poz.290 z 2016 r.) i będzie obejmował w szczególności: 3.1.1.Udział w spotkaniach poprzedzających przekazanie placu budowy oraz w przekazaniu placu budowy, wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót, 3.1.2.Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy, 3.1.3.Prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, 3.1.4.Kontrolę jakości używanych materiałów łącznie z prawem żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, lub innych dokumentów określonych w art. 10 Prawa budowlanego. 3.1.5.Obowiązkowe, każdorazowe pisemne dopuszczenie materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, 3.1.6.Żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 3.1.7.Dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających ulegających zakryciu, 3.1.8.Sprawdzanie stosowania przepisów bhp na budowie, w tym w szczególności: -stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej posiadającej naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy robót -środków ochrony głowy kasków ochronnych, -środków ochrony twarzy i oczu. 3.2.Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do: -stwierdzenia gotowości do odbioru, -przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 3.3.Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 3.4.Pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, 3.5.Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad, jak również sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę, 3.6.Przedkładanie pisemnych miesięcznych raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem (w przypadku ustalenia takiego harmonogramu), 3.7.Sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 3.8.Kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur, 3.9.Sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 3.10.Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót objętych nadzorem terenu budowy i udział w naradach technicznych, 3.11.Sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robot przez cały okres budowy, 3.12.Inspektor nadzoru, w razie konieczności, zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie, 3.13.Reprezentowanie interesów Zamawiającego, 3.14.Wykonywanie na żądanie Zamawiającego przedmiarów i kosztorysów dla robót budowlanych zleconego zadania mogących wystąpić a nieprzewidywanych w chwili zawierania j umowy. Inspektor nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót budowlanych. Wykonawca ma wyrazić zgodę na co najmniej 14 dniowy termin płatności faktury. UWAGA!!! Rodzaj nadzorowanych robót znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr 02/2016 Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Zakopanem zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnosci faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zakopane.eu pod linkiem Zamówienia publiczne postępowania poniżej wartości art.11.8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf