Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim gminie Lichnowy


Gmina Lichnowy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2712723 , fax. 055 2712723
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lichnowy
  ul. Tczewska 6 6
  82-224 Lichnowy, woj. pomorskie
  tel. 055 2712723, fax. 055 2712723
  REGON: 17074784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lichnowy.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim gminie Lichnowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje budowę świetlicy wiejskiej stanowiącej obiekt parterowy z poddaszem użytkowym w zabudowie wolnostojącej, nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 40?, z kalenicą równoległą do drogi gminnej. Budynek połączony zostanie łącznikiem nadziemnym z budynkiem szkoły. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 201,96 m2 powierzchnia użytkowa - 297,32 m2 kubatura - 1238,61 m2 Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kotłowni szkolnej. Zamówienie obejmuje także zagospodarowanie terenu, w tym porządkowanie terenu, ogrodzenie, wykonanie chodników i dojść pieszych oraz dróg wewnętrznych i miejsc postojowych - zgodnie z załączoną dokumentacją. Fizyczne parametry przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań i materiałów równoważnych. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia z wyłączeniem nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452113507
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed terminem składania ofert, czyli do dnia 19.03.2010r. na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lichnowy.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf