BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY JABŁONNA LACKA


Gmina Jabłonna Lacka ogłasza przetarg

 • Adres: 08-304 Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7871023 , fax. 025 7871149
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna Lacka
  ul. Klonowa 14 14
  08-304 Jabłonna Lacka, woj. mazowieckie
  tel. 025 7871023, fax. 025 7871149
  REGON: 71158203200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonnalacka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY JABŁONNA LACKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jabłonna Lacka należy wykonać: a) sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Jabłonna Lacka: - sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 ? 160mm - 1692mb - przyłącza wodociągowe z rur PE80 PN 10 ? 40mm - 378mb-13szt - kanał sanitarny z rur PVC-U SN8 Dn 200mm - 170mb - podłączenia kanalizacyjne z rur PVC-U SN4 Dn 160mm - 13mb-3szt - roboty towarzyszące (obsługa geodezyjna, naprawa nawierzchni żwirowej- 1384m2 ) b) sieć wodociągową stanowiącą zamknięcie pierścienia hydraulicznego pomiędzy miejscowościami: Czekanów-Nowomodna: - sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 ? 160mm - 3823mb - przyłącza wodociągowe z rur PE80 PN 10 ? 50mm - 299mb - przyłącza wodociągowe z rur PE80 PN 10 ? 40mm - 375mb-6szt - roboty towarzyszące (obsługa geodezyjna, naprawa nawierzchni żwirowej -2300m2) c) sieć wodociągową stanowiącą zamknięcie pierścienia hydraulicznego pomiędzy miejscowo-ściami: Mołożew Wieś-Wirów oraz Łuzki-Niemirki: - sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 ? 110mm - 3715mb - sieć wodociągowa z rur PE100 ? 110mm (przewiert sterowany) - 67mb - przyłącza wodociągowe z rur PE80 PN 10 ? 40mm - 28mb-2szt - roboty towarzyszące (obsługa geodezyjna, naprawa nawierzchni żwirowej -2985m2). Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub nie pozyskania środków finansowych z zewnątrz. Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); Główny przedmiot: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych i przedmiary robót stanowiące III część SIWZ . Do każdej z nazw firm, przykładowych znaków towarowych, typów urządzeń, które zostały wy-mienione w niniejszych projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ) - dodaje się słowo -lub równoważne-. Za -równoważne- rozumie się urządzenia lub materiały o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 15.000zł Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Nr konta : 62 9221 0000 0022 0248 2000 0070 Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Jabłonna Lacka, ul. Klonowa 14 , pokój Skarbnika Gminy a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia: 2012.08. 27 do godz. 1000. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie zamawiającego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: 1) wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postę-powania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty pro-wadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwa-nie ,o którym mowa w art.. 26 ust.3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25. ust.1, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonnalacka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf