Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej w Legionowie


Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 00052483200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w ul. Kolejowej w Legionowie. 2. Przedmiot zamówienia stanowi : - przygotowanie terenu inwestycji wraz z wycinką drzew; - budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2.0 m o nawierzchni bitumicznej w kolorze zielonym; - budowę wjazdów na ścieżkę rowerową z ul.Kolejowej w obrębie skrzyżowań z kostki brukowej; - budowę 2 parkingów z kostki brukowej dla samochodów osobowych i rowerów przy ul. Kolejowej i przy ul. Piaskowej; - wykonanie chodników dla ruchu pieszych z kostki brukowej; - wykonanie odwodnienia ( system sączków chłonnych); - przebudowa kanalizacji teletechnicznej; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; w oparciu o projekty branżowe. UWAGA I: - inwestycja prowadzona będzie częściowo na działkach stanowiących teren kolejowy zamknięty; - w cenie wykonania przedmiotu umowy powinna być zawarta zbilansowana ujemna wartość materiałowa pozyskanego drewna z wycinki poza terenem kolejowym zamkniętym (wg operatu wyceny sporządzonej na zlecenie zamawiającego kwota ta wynosi - 5068,65 zł brutto) natomiast wycinka i zagospodarowanie pozyskanego drewna leży po stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia i fakt ten będzie odnotowany w protokole końcowym odbioru robót; - w cenie wykonania przedmiotu umowy powinna być zawarta dodatkowa pozycja uwzględniająca załadunek i przewiezienie pozyskanego drewna z wycinki na terenie kolejowym zamkniętym w ilości ok. 23,4 m? (wg operatu wyceny sporządzonej na zlecenie zamawiającego) na odległość ok. 40 km; - w cenie wykonania przedmiotu umowy powinna być zawarta dodatkowa pozycja uwzględniająca wartość zakupu i montażu na ww. parkingach po 1 zestawie stojaków rowerowych spiralnych, każdy na minimum 10 miejsc postojowych; - zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pl

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf