Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej NR 5144 P Baszków-Bestwin


Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63700 Krotoszyn, ul. Transportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 226 531 , fax. 627 226 531
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1
  63700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 226 531, fax. 627 226 531
  REGON: 25086482400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej NR 5144 P Baszków-Bestwin
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie umowy (udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wskazany w punkcie 3.2 SIWZ.Przedmiot postępowania obejmuje: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowejNR5144 P Baszków-Bestwin. Zakres prac obejmuje:1. Roboty odtworzeniowe:- roboty pomiarowe : 0,272 km , 2. Roboty nawierzchniowe – ścieżka:- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi pod ścieżkę: 207,025 m3 , - obrzeża betonowe 30x8 cm : 353 m , -warstwa podsypkowa z piaski o grubości 10 cm : 591,500 m2,- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm : 591,50 m2, - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej- czerwonej bezfazowej grubości 8 cm : 591,50 m2,3.Wjazdy do posesji z kostki betonowej grubości 8 cm:- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi: 19,25 m3,- krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm : 13,00 m, - warstwa odsączająca grubości 10 cm : 55,00 m2,- warstwa podbudowy o grubości 20 cm z kruszyw łamanych: 55,00 m2,- wyspy i zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej grubości 8 cm: 55,20 m2, 4.Ułożenie krawężników: - rowki pod krawężnik i ławy krawężnikowe: 412,00 m,- ława pod krawężnik betonowa z oporem: 12,00 m3 ,- krawężniki betonowe wystające 15x30 cm : 320 ,00 m,- ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach: 92,00 m,5. Poszerzenie drogi oraz odbudowa przekopów pod przykanaliki:- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi- koryto pod poszerzenie i odbudowa nawierzchni pod przykanaliki: 42,90 m3, -wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm= 5,0 MPa grubości 15 cm: 111,00 m2,- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm : 111,00 m2,- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 7 cm –beton asfaltowy AC 22P 50/70: 111,00 m2,- skropienie emulsją asfaltową 2x : 222,00 m2, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 6 cm (warstwa wiążąca) mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W 50/70 : 111,00 m2 , - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11 S 50/70 : 111,00 m2 , 6.Odwodnienie drogi:-wykopy pod studnie wpustowe: 13,30 m3,- studzienki ściekowe uliczne betonowe krawężnikowo- jezdniowe o średnicy 500 mm: 7,00 szt,- roboty ziemne pod przykanaliki: 27,00 m3,- kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm- przykanaliki: 54,00 m,- obudowy wylotów do rowu – przykanaliki o średnicy 200 cm z kamienia: 5,00 szt,- humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm pobocza ścieżki: 202,40 m2, - oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm: 200,00 m,7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:-poręcze ochronne sztywne z pochwytem z rur ocynkowanych: 124,00 m,-pionowe znaki drogowe –słupki z rur stalowych: 20,00 szt,- pionowe znaki drogowe : 20,00 szt ,- oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową : 61,275 m2. UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a.Wykonawca wykona prace zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf