Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła


Gmina Miedźna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2116338, 2116196, 2116160 , fax. 032 2116089
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedźna
  ul. Wiejska 131 131
  43-227 Miedźna, woj. śląskie
  tel. 032 2116338, 2116196, 2116160, fax. 032 2116089
  REGON: 27625829100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła - sprawa nr ZP.271.5.2014. Powierzchnia placu zabaw - 543 m2 w tym: - nawierzchnia bezpieczna pod elementy placu zabaw, syntetyczna w kolorze pomarańczowym - 240 m2 - nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim - 52 m2 - trawnik - 251m2 Szczegółowy zakres robót opisany został w załącznikach do SIWZ w tym dokumentacji projektowej: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik D). Dokumentacja projektowa została opracowana przez EM-PROJEKT Pracownia projektowa Tomasz Moskalewicz, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf