Budowa pięciu sztuk przepustów drogowych na rowach melioracyjnych na terenie leśnictw Smęcino i Czarnikowo


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78220 Tychowo, ul. Bobolicka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3115201 w. 30 , fax. 943 115 569
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
  ul. Bobolicka 86
  78220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3115201 w. 30, fax. 943 115 569
  REGON: 33004432900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pięciu sztuk przepustów drogowych na rowach melioracyjnych na terenie leśnictw Smęcino i Czarnikowo
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa pięciu sztuk przepustów drogowych na rowach melioracyjnych na terenie leśnictw Smęcino i Czarnikowo. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi wykonanie: Roboty przygotowawcze,• Roboty ziemne,• Podbudowy, Nawierzchnie,• Roboty wykończeniowe,• Oczyszczenie rowów,• Przebudowa przepustów, Wykonanie balustrad.Szczegółowy opis robót, zakres rzeczowy i ilościowy został określony w dokumentacji projektu budowlanego stanowiący zał. Nr 3 do SIWZ, oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do specyfikacji zał. Nr 2 do SIWZ. Roboty mają być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną – Projektem Budowlanym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi przepisami i normami oraz uwagami realizacyjnymi stanowiącymi wytyczne do wykonywania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf