Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Kocudza Trzecia


Gmina Dzwola ogłasza przetarg

 • Adres: 23-304 Dzwola, Dzwola 168
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 875 22 15 , fax. 0-15 875 22 23
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dzwola
  Dzwola 168 168
  23-304 Dzwola, woj. lubelskie
  tel. 0-15 875 22 15, fax. 0-15 875 22 23
  REGON: 00053519000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzwola.eurzad.eu/ lub http://www.bip.lublin.pl/dzwola
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Kocudza Trzecia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty rozbiórkowe 3. Roboty ziemne 4. Odwodnienie 5. Podbudowy 6. Nawierzchnia 7. Roboty wykończeniowe 8. Elementy ulic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lublin.pl/dzwola/index.php?page=3&id=81&tryb=
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf