Budowa oświetlenia ul. Liczyrzepy droga nr 2653D w Sosnówce - etap I (od nr 53 do budynku nr 69 zasilanie z szafki SO-2)


Gmina Podgórzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7621093 , fax. 075 7621358
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podgórzyn
  ul. Żołnierska 14 14
  58-562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7621093, fax. 075 7621358
  REGON: 23082171800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ul. Liczyrzepy droga nr 2653D w Sosnówce - etap I (od nr 53 do budynku nr 69 zasilanie z szafki SO-2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodu oświetlenia ul. Liczyrzepy w Sosnówce etap - I od nr 53 do nr 69 zasilanego z szafki z SO-2 Zakres robót (materiały do montażu): Długość wykopu pod kabel ziemny- 421 m Kabel typu YAKY4x25 w rurze Arota DVK50 i rurze stalowej BE50 5m - 476 m fundamenty prefabrykowane typu F-150 - 13 szt. słupy oświetleniowe S-70 z wysięgnikami 1,5 m - 13 szt. oprawy oświetleniowe typu OUShc-100 - 13 szt. bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - 476 m szafka oświetlenia ulicznego wg projektu - 1 kpl folia kablowa niebieska - 421 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://podgorzyn.signform.pl/podgorzyn/browse.php?catprz=592
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf