BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZE


Gmina Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3570251 , fax. 52 3540490
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Inowrocław
  ul. Królowej Jadwigi 43 43
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3570251, fax. 52 3540490
  REGON: 00053969600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GÓRZE. Wspólny słownik Zamówień CPV 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego: boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka nożna i koszykówka) oraz bieżni dla dzieci i młodzieży. Zakres inwestycji obejmuje: ETAP I: - budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 22 m o nawierzchni akrylowej grubości 2 mm, - budowę bieżni o nawierzchni akrylowej o długości 64 m, posiadająca 4 tory o szerokości 1,25 m każdy, - budowę skoczni do skoku w dal o długości 7,5 m i szerokości 5,0 m, rozbieg o nawierzchni akrylowej, ETAP II: - budowę drogi z kostki betonowej, - budowę placu ewakuacyjnego z kostki betonowej, - budowę chodników z kostki betonowej, - budowę muru oporowego z uwagi na duże różnice wysokości na terenie działki, - montaż siedzisk typu stadionowego łącznie dla 40 osób, - montaż piłko chwytów (rozwieszona siatka tworzywowa o oczkach 10 cm x 10 cm) o wysokości 6 m i długości 20 m, umieszczonych za każdą bramką. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty. Planowana inwestycja, budowa boiska, bieżni i skoczni do skoku w dal, została usytuowana na terenie działki nr 42/1 w miejscowości Góra w Gminie Inowrocław. Szczegółowy zakres prac wraz z wymiarami zawarty został w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf