Budowa napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Święte


Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 00052518000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um-swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Święte
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa napowietrznej linii oświetleniowej w miejscowości Święte obejmująca swym zakresem wykonanie następujących robót: - długość linii napowietrznej 950,0 m, - długość linii kablowej 37,0, - ustawienie 21 słupów (7 słupów wirowanych, 14 słupów ŻN/10), - montaż szafki oświetleniowej 1 szt., - montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami 18 szt., - wykonanie przyłącza kablowego 21 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip3.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf