Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice część etapu VI.


Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-745 Spytkowice, Spytkowice 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2688370 , fax. 018 2688961
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  Spytkowice 26 26
  34-745 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. 018 2688370, fax. 018 2688961
  REGON: 49079651600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice część etapu VI.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarna w miejscowości Spytkowice część etapu VI przekroczenie nr.2, 3, 4, 5 drogi krajowej nr.7 wraz z przyłączami do budynków Parametry techniczne robót: 1. Montaż kolektorów ? 200 PVC - U- lite klasy S ogólnej dł. - 5 182 mb 2. Montaż kolektorów ? 160 PVC - lite klasy S ogólnej dł. - 797 mb 3. Przekroczenie drogi krajowejnr.7 rura stalowa ? 457/9 mm - 4 szt- 116 mb 4. Przekroczenie dróg gminnych (przeciski pod drogami gminnymi rura stalowa ? 315/6, 355/6 mm- 3 szt/24 mb 5. Przekroczenie rowu melioracyjnego i potoków (rura stalowa ? 315/8mm ( przewiertem lub przepychem) - 7 szt/62 mb 6. Przewiert metodą mikrotunelingu Przy BS ? 200 - 45 mb 7. Przyłączenie budynków do kanalizacji - 110 szt Roboty prowadzone będą w wykopach wąsko- przestrzennych szalowanych szalunkami stalowymi płytowymi w trenach prywatnych i drogach gruntowych gminnych ,oraz w drodze krajowej nr.7 Zestawienie kolektorów włączonych do przekroczenia nr.2 drogi Krajowej nr.7 1.Zbieracz F z przyłączami ? 200 l = 748 mb ? 160 l = 165 mb Zestawienie kolektorów włączonych do przekroczenia nr.3 drogi Krajowej nr.7 1.Zbieracz H z przyłączami ? 200 l = 722mb ? 160 l = 77mb 2.Zbieracz I z przyłączami ? 200 l = 409mb ? 160 l = 74 mb 3.Zbieracz J z przyłączami ? 200 l = 229 mb ? 160 l = 36 mb 4.Zbieracz K z przyłączami ? 200 l = 348 mb ?160 l = 63 mb 5.Zbieracz L z przyłączami ? 200 l = 259 mb ? 160 l = 36 mb Razem : ? 200 l = 1967 mb ? 160 l = 286 mb Zestawienie kolektorów włączonych do przekroczenia nr.4 drogi krajowej nr.7 1.Zbieracz M z przyłączami ? 200 l = 1354 mb ? 160 l = 188 mb Zestawienie kolektorów włączonych do przekroczenia nr.5 drogi krajowej nr.7 1.Zbieracz N z przyłączami ? 200 l = 1113 mb ? 160 l = 158 mb Ogółem: ? 200 l = 5182 mb ? 160 l = 797 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy zł przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11.03.2010 r. do godziny 14:00. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego- BS Raba Wyżna nr 35881500020000000093640017, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego tj. 11.03.2010 r. do godz. 14:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spytkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf