Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Siedleckiej nr 25, 26, 27, 28 i 29 we Wrocławiu


Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Siedleckiej nr 25, 26, 27, 28 i 29 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót w liniach rozgraniczenia drogi w zakresie: 1.robót ziemnych i rozbiórkowych istniejących nawierzchni, 2.budowy kanału sanitarnego KS - 10, ? 0.20m od istniejącej studzienki KS10 w ul. Łukowskiej do projektowanej studzienki nr 27 w ul. Białostockiej, 3.budowy studzienki rewizyjnej (nr 27), przelotowej typu BS z elementów betonowych prefabrykowanych ? 1000mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400, obudowanej płytą stabilizującą z betonu C16/20 o wymiarach 2,0 x 2,0 x 0,30 [m] w ul. Białostockiej, 4.odbudowy istniejącej obudowy włazu istniejącej studzienki KS10 przy wpięciu projektowanej kanalizacji sanitarnej ? 0.20m do kanału ogólnospławnego, 5.budowy, do granic działek nr 1, 2, 49/2, 49/3, 49/4-AM7, odejść bocznych - przyłączy sanitarnych P1 ? P5 ? 0.15m, zakończonych korkami lub zaślepkami kanalizacyjnymi ? 0.15m. Wpięcia przyłączy do kanału KS-10 w wykonaniu z trójników skośnych ? 0.20/0.15/45°. 6.odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf