Budowa infrastruktury teleinformatycznej w garnizonie Przemyśl.


Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, 261 847 735 , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2015-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, 261 847 735, fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury teleinformatycznej w garnizonie Przemyśl.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej, sieci rozdzielczych kabli optotelekomunikacyjnych i wieloparowych sieci rozdzielczych kabli optotelekomunikacyjnych i wieloparowych sieci teleinformatycznych w budynkach na terenie kompleksów wojskowych w Przemyślu i w Żurawicy. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. światłowodowej linii kablowej w kanalizacji Orange o długości ok. 700 mb, 2. światłowodowej linii kablowej w kanalizacji MON o długości trasowej ok. 230 m, 3. wieloparowej linii kablowej o długości trasowej ok. 800 m, 4. rozbudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej w kompleksach wojskowych w Przemyślu łącznie ok. 2,5 kmotw., 5. sieci rozdzielczej kabli światłowodowych do 15 budynków - łącznie ok. 106 kmwłókien, 6. sieci teleinformatycznych w 17 budynkach w Przemyślu - łącznie ok. 110 ZPA, 7. kanalizacji teletechnicznej w Żurawicy łącznie ok. 6 kmotw., 8. sieci rozdzielczej kabli światłowodowych do 17 budynków łącznie ok. 96 km włókien , 9. sieci rozdzielczej kabli wieloparowych do 17 budynków łącznie 162,5 kmpar, 10. sieci teleinformatycznej w 17 budynkach- łącznie ok. 132 ZPA. 11. Wykonanie: a. dokumentacji powykonawczej w 4 egz. b. dokumentacji pomiarowej w 1 egz. c. kosztorysu powykonawczego, d. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie: e. wykazu wbudowanych urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 350 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust.6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń.zm.) zwanej dalej ustawa Prawo zamówień publicznych w wysokości: 63 000,00 zł. (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. inter. www.rczsiut.wp.mil. pl znajd. się wniosek o dopuszczenie do udziału wraz z zał.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf