Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na terenie kompleksu wojskowego we Wrocławiu - roboty budowlane. Sprawa Nr 17/1/19/15


Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, 261 847 735 , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
  ul. Żwirki i Wigury 9/13 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, 261 847 735, fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rczsiut.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na terenie kompleksu wojskowego we Wrocławiu - roboty budowlane. Sprawa Nr 17/1/19/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie kompleksu wojskowego we Wrocławiu zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Budowę kanalizacji teletechnicznej, 2. Budowę kablowych linii światłowodowych, 3. Budowę kablowych linii wieloparowych, 4. Budowę kabli energetycznych, 5. Budowę 2 Terenowych Punktów Dostępowych 6. Budowę okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną instalacją elektryczną, 7. Adaptację budowlaną 4 pomieszczeń. 8. Budowę instalacji dotyczących: a. systemu sygnalizacji włamania i napadu, b. systemu kontroli dostępu, c. systemu videodomofonowów, d. systemu telewizji IP, e. system sygnalizacji pożaru. 9. Wykonanie: a) dokumentacji powykonawczej, b) dokumentacji pomiarowej, wykonawczych i STWiOR, c) kosztorysu powykonawczego, d) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 1 egz. w formie: zaświadczenia o przyjęciu wybudowanej infrastruktury budowlanej (rozbudowanej kanalizacji) do zasobów geodezyjnych właściwego Zarządu Infrastruktury wraz z kopią zgłoszenia (z załącznikiem graficznym) - w przypadku robót budowlanych na terenach zamkniętych, e) wykazu wbudowanych urządzeń zawierającego co najmniej: pełną nazwę urządzenia,typ/rodzaj, symbol katalogowy producenta, numer seryjny, jednostkę miary, ilość
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 240 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający na etapie składania ofert przez Wykonawców nie będzie żądał od nich wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Na str. inter. zama.www.rczsiut.wp.mil. pl znajduje się wniosek o dopuszczenie do udziału
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf