Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turytstyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki.


Urząd Gminy Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4668105, 4669694 , fax. 077 4668106
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Strzeleczki
  ul. Rynek 4 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 077 4668105, 4669694, fax. 077 4668106
  REGON: 00053838900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strzeleczki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turytstyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi gminnej w miejscowości Moszna o łącznej długości 678 mb. Powyższa inwestycja obejmuje: - budowę drogi o szerokości od 5,0-6,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem konstrukcji jezdni, - budowę ściezki pieszo - rowerowej o szerokości 2,50 m, - budowę odwodnienia drogi poprzez wbudowanie typowych wpustów oraz rowów przydrożnych -budowę zajezdni na posesje wraz z przebudową istniejących przepustów, -budowa oświetlenia ulicznego(słupy oświetleniowe wraz z oprawami, linia kablowa oświetleniowa, przyłącz energetyczny wraz z szafką oświetleniową). -wycinka drzewostanu(ścinanie piłą mechaniczną drzew, mechaniczne karczowanie pni, mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60%powierzchni, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do 28 sierpnia 2012r. do godz.10.00. Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu składania ofert w jednej z kilku wymienionych form: 7.1. pieniądzu, 7.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 7.3. gwarancjach bankowych, 7.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 7.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego Nr konta: 77 8883 1028 2003 0000 2293 0001 Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Strzeleczki z adnotacją Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki . Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć w formie kserokopii do składanej oferty a oryginał złożyć za pokwitowaniem w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki, budynek A na parterze. Zwrot wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzeleczki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf