Budowa drogi gminnej - ulica Północna w Kaliskach


Urząd Gminy Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889201 , fax. 058 5889206
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kaliska
  ul. Nowowiejska 2 2
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889201, fax. 058 5889206
  REGON: 00053450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej - ulica Północna w Kaliskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi gminnej o długości 0.68 km a. Roboty przygotowawcze b. Roboty ziemne i korytowanie c. Podbudowa i nawierzchnia d. Zjazdy e. Roboty uliczne f. Roboty wykończeniowe i branżowe g. Odwodnienie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 20 000,00 zł. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.kaliska.pl/?id=491
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf