Budowa budynku biurowego - siedziby TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej w Szczecinie


Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-770 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 61b
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4613692 , fax. 091 4612558
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
  ul. Batalionów Chłopskich 61b 61b
  70-770 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4613692, fax. 091 4612558
  REGON: 81122291600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsp.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku biurowego - siedziby TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego siedziby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Winogronowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz dostawą wyposażenia wraz z montażem i wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w: 1) dokumentacji projektowej opracowanej przez Spółkę Cywilną ch2 architekci, 70-454 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) Rozdziale X, XIII i XVI SIWZ, 4) Specyfikacji dostaw i montażu wyposażenia budynku, zgodnie z dokumentacja projektową 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane, 2) instalacje wewnętrzne, 3) zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: a) zagospodarowanie terenu (w tym nawierzchnie utwardzone, parking, dojścia, dojazdy, chodniki, tereny zielone, ławki, śmietniki, schody terenowe, elementy małej architektury, oświetlenie, stojaki na rowery, itd.), b) przyłącze i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, c) przyłącze i instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej, d) przyłącze wodociągowe, e) kanalizacja kablowa telekomunikacyjna wraz ze studnią SKR-1 pkt.T1.2, f) przyłącze gazowe (zakres zamówienia obejmuje montaż szafki gazowej i doprowadzenie do niej instalacji wewn. zgodnie z WT: TS.17-4100-124845/12 z dnia 22.05.2012r.) g) zasilanie placu budowy (uzgodnienie i wykonanie zasilania placu budowy do czasu wykonania przyłącza elektroenergetycznego docelowego realizowanego przez ENEA), h) przyłącze światłowodowe do światłowodu UM Szczecin przy ul. Hangarowej, i) oświetlenie terenu działki 38/13 oraz usunięcie kolizji istniejącego oświetlenia zewnętrznego w ul. Winogronowej z wjazdem na posesję, stanowiącą dz. 38/13, 4) dostawy wraz z montażem wyposażenia budynku, zgodnie z dokumentacja projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólnego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 280 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 250000 zł. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsp.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf