BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 4 W ŚWINOUJŚCIU.


Prezydent Miasta Świnoujścia ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3212780, 3212309 , fax. (091) 321 59 95
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świnoujścia
  ul. Wojska Polskiego 1/5 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3212780, 3212309, fax. (091) 321 59 95
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 4 W ŚWINOUJŚCIU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z budową boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu. Zakres robót I etapu obejmuje: - wykonanie odwodnienia boisk, - rozbiórkę istniejących nawierzchni, - budowę boiska piłki nożnej, - dostawę i montaż urządzeń sportowych, - wykonanie bieżni sprinterskiej, - zagospodarowanie terenu w ciągi komunikacyjne, małą architekturę oraz zieleń. Przedmiot zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2.1 do umowy oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem w załączniku nr 2.2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 365352002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert na warunkach określonych w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.swinoujscie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf