Bankowa obsługa budżetu Powiatu Włoszczowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu


Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3944950 , fax. 041 3944965
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3944950, fax. 041 3944965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bankowa obsługa budżetu Powiatu Włoszczowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Włoszczowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu, których wykaz zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 lipca 2018 roku, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Na dzień dzisiejszy wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu są jednostkami budżetowymi. 2. Zakres zamówienia dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu obejmuje: 2.1 Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym: 2.1.1 możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 2.1.2 możliwość otwierania i potwierdzania dodatkowych rachunków walutowych, 2.1.3 likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek wraz z potwierdzeniem, 2.1.4 telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku, 2.1.5 oprocentowanie środków na rachunku liczone będzie jako średnia miesięczna stawka WIBID 1M za poprzedni miesiąc skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie (WIBID 1M x współczynnik), stały w okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zastanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. 2.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: 2.2.1.dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków, 2.2.2.możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków, 2.2.3. możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej wartości, tj. na banknoty jak i bilony, 2.3. Realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: 2.3..1. przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, 2.3.2. przelewy złożone w formie papierowej do godz. 1400 powinny być realizowane w tym samym dniu, 2.4. Wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Powiat, Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne), w tym: 2.4.1. zainstalowanie systemów bankowości elektronicznej, 2.4.2. serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin. 2.4.3. przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb, 2.5. System bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 2.5.1. dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym, 2.5.2. dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, 2.5.3. możliwość dokonywania przelewów bankowych, 2.5.4. generowanie (wydruk) wyciągów bankowych, 2.5.5. pełną informację o dacie i godzinie operacji, tj. godzina operacji wychodzących z rachunku Zamawiającego i godzina operacji przychodzących na rachunek Zamawiającego, 2.5.6. możliwość dokonywania operacji równocześnie tj. w tym samym czasie z różnych rachunków bankowych, 2.5.7. przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu, 2.5.8. nadawanie nowych bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie pisemnej dyspozycji, 2.5.9. umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym używanym do akceptacji dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej. 2.6. Wydawanie blankietów czekowych. 2.7. Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla każdego rachunku bankowego. Wyciągi muszą być sporządzone za dni w których na rachunku bankowym wystąpiły obroty. 2.8. Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku. 2.9. Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Powiatu. 2.10. Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych Powiatu i Starostwa Powiatowego na rachunek budżetu Powiatu, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. 2.11. Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących na lokatach terminowych typu OVERNIGT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie środków na rachunku liczone będzie jako dzienna stawka WIBID 1M skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie (WIBID 1M x współczynnik), stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ja zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem, w takim przypadku wymagany jest aneks do umowy zaakceptowany przez obydwie strony. 2.12. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu Włoszczowskiego w uchwale budżetowej. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: 2.12.1. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 2.12.2. każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 2.12.3. uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, 2.12.4. wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, 2.12.5. kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, 2.12.6. zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, 2.12.7. kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M, ustaloną jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. 2.12.8. odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. 2.12.9. zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. 2.12.10. w przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 3. Z uwagi na przedmiot zamówienia zawarta zostanie umowa ogólna z Powiatem Włoszczowskim na wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu w zakresie dotyczącym świadczenia usług bankowych dla Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego i urzędu Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. Umowa ta może odsyłać do umów szczególnych np. umowy dotyczącej usług bankowości elektronicznej, umowy dotyczącej kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżących. W przypadku wystąpienia umów szczególnych ich ilość będzie uzgadniana z wyłonionym Wykonawcą. 4. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 5. Zastrzega się aby wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Powiatu, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie wynikają z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu zostaną zawarte odrębne umowy bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryterium I - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf