Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku.


Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 15815 Białystok, ul. Porzeczkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 653 08 60 , fax. 0-85 653 08 60
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Gimnazjum Nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego
  ul. Porzeczkowa 11
  15815 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 653 08 60, fax. 0-85 653 08 60
  REGON: 5083790500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gimnazjum na przedszkole i edukację wczesnoszkolną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 2.1) Roboty wewnętrzne Parter 1) remont wejścia i klatki schodowej (bez jadalni), w tym: zdjęcie boazerii, szpachlowanie, malowanie, położenie gresu, tynku strukturalnego, wymiana balustrad, wymiana i przeniesienie kaloryfera na płaski, zabudowa zejścia do piwnicy,wstawienie przeszklonej ściany z drzwiami wejściowymi – szt. 4, 2) remont 5 sal lekcyjnych, w tym:szpachlowanie, malowanie, wymiana oświetlenia, zabudowa kaloryferów, wymiana posadzki na wykładziny, wymiana drzwi, zburzenie jednej ściany, 3) korytarz: szpachlowanie, malowanie, położenie tynku strukturalnego, zabudowa kaloryferów, wymiana oświetlenia, 4) wybudowanie nowych sanitariatów na potrzeby przedszkola, 5) wybudowanie portierni, 6) remont 3 pomieszczeń administracyjnych: zdjęcie boazerii, malowanie, szpachlowanie, wymiana podłogi; I Piętro 7) remont 2 sal lekcyjnych, w tym: wymiana drzwi, posadzki, szpachlowanie, malowanie, wymiana oświetlenia, zabudowa kaloryferów, 8) remont świetlicy, w tym: wybudowanie ściany z wejściem, szpachlowanie, malowanie, wymiana podłogi na wykładzinę PCV. 2.2) Zagospodarowanie terenu szkoły na potrzeby placu zabaw, w tym: wybudowanie ogrodzenia z dwoma wejściami, zdjęcie płytek, ułożenie krawężników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zwane dalej: „dokumentacją”, opracowanych przez: Atelier ZETTA, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, stanowiących załączniki do SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf