Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn polegająca na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 748 polegającej na budowie chodnika w m. Strawczynek gm. Strawczyn w km 4+800 do km 5+300


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 25602 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 347-04-71,80,81,90,91 , fax. 041 347-04-70
 • Data zamieszczenia: 2017-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Jagiellońska 72
  25602 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, fax. 041 347-04-70
  REGON: 127574000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 748 na terenie gminy Strawczyn polegająca na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 748 polegającej na budowie chodnika w m. Strawczynek gm. Strawczyn w km 4+800 do km 5+300
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty na odcinku drogi wojewódzkiej nr 748 od km 4+800 do km 5+300 a w szczególności: - wymianę istniejących przepustów pod zjazdami, - remont istniejących elementów odwodnienia, - budowę chodników, - remont istniejących zjazdów, - przebudowę jezdni poprzez wykonanie poszerzenia nawierzchni i frezowanie, - wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W gr. 6 cm (na poszerzeniu), - odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji technicznej: - Projekt Budowlano – Wykonawczy „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 748 polegającej na budowie chodnika w m. Strawczynek gm. Strawczyn w km 4+800 do km 5+300” w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Projektem Budowlano – Wykonawczym, Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf