64/0812/DN - Dostawa zestawu badawczo-pomiarowego (ruchoma bieżnia + ergometr rowerowy) do obciążenia dzieci wymiernym wysiłkiem fizycznym


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5547123, 5547227 , fax. 058 5521792
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
  ul. Kazimierza Górskiego 1 1
  80-336 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5547123, 5547227, fax. 058 5521792
  REGON: 00032787600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  64/0812/DN - Dostawa zestawu badawczo-pomiarowego (ruchoma bieżnia + ergometr rowerowy) do obciążenia dzieci wymiernym wysiłkiem fizycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu badawczo-pomiarowego do obciążania dzieci w wieku od 5 lat do wieku okołopokwitaniowego wymiernym wysiłkiem fizycznym o różnej intensywności, angażującym określone grupy mięśniowe. ... Zestaw składa się z: ... -...ruchomej bieżni o parametrach przeznaczonych dla dzieci, ze zmiennym kątem nachylenia (kąt + i -), pozwalającej na wysiłek koncentryczny i ekscentryczny. Bieżnia musi posiadać funkcję płynnej regulacja szybkości z możliwością wzrostu o 0,1 km/h oraz konsolę sterującą z elektryczną regulacją ujemnego nachylenia. Wymagane certyfikaty: CE, ISO 9001:2003, ISO 13485:2008, FDA 510K, IEC 60601-1 oraz DIN 13405... -...ergometru rowerowego z możliwością programowania intensywności wysiłku fizycznego ściśle związanej z rpm tak, by dziecko mogło skupić swoją percepcję z programem wysiłkowym. Przyrząd musi być zaopatrzony w moduł do mierzenia automatycznego HR (częstotliwość skurczów serca), siodełko regulowane w poziomie i pionie, wsparcie dla pleców i rąk. Wymagane certyfikat: CE, ISO 9001, ISO 13485, FDA 510 (K), IEC 60601-1, DINVDE 0750-23813405 ... Obie składowe zestawu muszą posiadać port RS232 pozwalający na połączenie z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami takimi jak: oksygraf , ergospirometr, EKG i inne urządzenia ECG jak również z PC. ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do SIWZ ... Zamawiający określa, że żadna pozycja/część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. ... Miejsce dostawy : AWFiS, 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1 ... 4.TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:...max 6 tygodni (42 dni) od dnia podpisania umowy... Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty 200 000,00 EURO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://awf.gdansk.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf