1. Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra. 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3842127 , fax. 091 3842127
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Niechorska 27 27
  72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3842127, fax. 091 3842127
  REGON: 00031028400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.medicam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Wykonanie ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra. 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. Wykonaniu ścian attyki podwieszanej klatki schodowej oraz wykonanie i montaż stolarki okiennej na poziomie III piętra. 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji odgromowej budynku szpitala w SPZZOZ w Gryficach. Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę: - Decyzja nr 67/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku znak UAiB.7351-66/2010 - Decyzję w sprawie zmiany pozwolenia na budowę znak UAiB.6740-154/2011 z dnia 22 marca 2011 wydane przez Starostwo Powiatowe w Gryficach, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, która są ostateczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 1 000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.medicam.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne ogłoszenia o przetargach

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf